การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2469 24 พ.ย. 2559
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงาน สน.บถ. มท 0809.2/ว2450 24 พ.ย. 2559
การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2460 24 พ.ย. 2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. 24 พ.ย. 2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2457 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 พ.ย. 2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว2456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 พ.ย. 2559
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว136 23 พ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม U-Report ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว2425 23 พ.ย. 2559
การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2435 22 พ.ย. 2559
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.5/ว2436 22 พ.ย. 2559
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2424 22 พ.ย. 2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว39 22 พ.ย. 2559
โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2441 22 พ.ย. 2559
ขอส่งรายงานการนำส่งเงินรายได้ของ อปท. (กรมป่าไม้) สน.คท. มท 0808.3/15657 21 พ.ย. 2559
เร่งรัดการสำรวจสถานะปัจจุบันและการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 พ.ย. 2559
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้งานในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2421 18 พ.ย. 2559
การรายงานผลการดำเนินงานของ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2408 17 พ.ย. 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2409 17 พ.ย. 2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาพนักงานราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว2404 17 พ.ย. 2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) และการจัดทำภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) สบ.พถ. มท 0807.2/ว2405 17 พ.ย. 2559
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [659]