ประกาศเกณฑ์การผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกาาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว1308 26 มิ.ย. 2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1310 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 มิ.ย. 2558
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1323 26 มิ.ย. 2558
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สน.บถ. มท 0809.7/ว3436 26 มิ.ย. 2558
การติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลโครงการประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1322 26 มิ.ย. 2558
แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1324 26 มิ.ย. 2558
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1301 26 มิ.ย. 2558
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1321 26 มิ.ย. 2558
แจ้งขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน สน.กศ. มท 0893.4/ว1305 25 มิ.ย. 2558
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ (สร้างคนด้วย STEM ในโรงเรียน) สน.กศ. มท 0893.2/ว1299 25 มิ.ย. 2558
ทรงกระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1307 25 มิ.ย. 2558
การเปิดการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 1-3 สน.กศ. มท 0893.2/ว1296 25 มิ.ย. 2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยาภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematice Education : STEM Education) สน.กศ. มท 0893.2/ว1300 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 มิ.ย. 2558
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ภายใต้กรอบแนวคิด (ทำความดี) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว24 25 มิ.ย. 2558
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1297 24 มิ.ย. 2558
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สน.พส. มท 0810.4/ว1290 24 มิ.ย. 2558
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.พร. มท 0890.3/ว1295 24 มิ.ย. 2558
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 มิ.ย. 2558
การส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1287 24 มิ.ย. 2558
ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1276 24 มิ.ย. 2558
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [556]