การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1113 7 มิ.ย. 2559
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1121 7 มิ.ย. 2559
แจ้งขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1118 [เอกสารแนบ] 7 มิ.ย. 2559
ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1119 7 มิ.ย. 2559
ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่นที่ 129) สน.พส. มท 0810.4/ว1092,ว1093 7 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และผู้ขอโอนย้ายรุ่น ในรุ่นที่ 1-16 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มิ.ย. 2559
แจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้วบางส่วน ในรุ่นที่ 6-7 และข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 6-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว1117 6 มิ.ย. 2559
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159 [รายชื่อรุ่น3-8] 3 มิ.ย. 2559
ตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1112 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 มิ.ย. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนมิถุนายน และเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/2130-7205 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 มิ.ย. 2559
ขอส่งหนังสือรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Local Performance Assessment Annual Report 2015) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 มิ.ย. 2559
การจัดการประกวดภาพวาดในหัวข้อ ประเทศไทยในฝัน สน.กศ. มท 0893.2/ว1071 2 มิ.ย. 2559
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กิจกรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริม พูนเพิ่มความรู้ กิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ สน.กศ. มท 0893.2/ว1062 [เกณฑ์การตัดสิน] [โครงการฯ] [ใบสมัคร] [ประกาศ] 2 มิ.ย. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/7014-7067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 มิ.ย. 2559
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1067 2 มิ.ย. 2559
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3069 2 มิ.ย. 2559
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3068 2 มิ.ย. 2559
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม สน.คท. มท 0808.2/ว1068 1 มิ.ย. 2559
การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต สน.คท. มท 0808.2/ว1063 1 มิ.ย. 2559
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1060 [ลิ้งเอกสารแนบ 1] 1 มิ.ย. 2559
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [622]