การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2259 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ต.ค. 2558
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว2255 21 ต.ค. 2558
การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 -2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ต.ค. 2558
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 20 ต.ค. 2558
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ศส. มท 0806/ว2242 20 ต.ค. 2558
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท0891.3/ว2240 20 ต.ค. 2558
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2234 19 ต.ค. 2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2232 [ว357] 16 ต.ค. 2558
แจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2230 16 ต.ค. 2558
แจ้งปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2227 16 ต.ค. 2558
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกปรับหมวดรายจ่าย (J7) ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว2232 [ว357] 15 ต.ค. 2558
แจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2230 15 ต.ค. 2558
แจ้งปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2227 15 ต.ค. 2558
สรุปผลการสัมมนาเรื่อง (ภัยจากแผ่นดินไหวกับความท้าทายในการเตรียมความพร้อมรับมือ) สน.พส. มท 0810.5/ว2228 14 ต.ค. 2558
คู่มือการเรียนรายงานระบบงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online และวิธีการลดยอดเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว2223 [ว358] [ว368] 14 ต.ค. 2558
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2217 14 ต.ค. 2558
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2224 14 ต.ค. 2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2225 14 ต.ค. 2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว2220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 ต.ค. 2558
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว2165 14 ต.ค. 2558
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [579]