การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้" เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สล. มท 0801.3/ว17 [ดาวโหลดรูป] 1 ก.ค. 2557
การกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนและข้อมูลอื่น ๆ ในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1100 1 ก.ค. 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน สน.กศ. มท 0893.2/ว1074 30 มิ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นายก/รองนายก อปท.) พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/57 สน.บถ. มท 0809.6/1095 30 มิ.ย. 2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สน.พส. มท 0810.3/ว1082 30 มิ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 สน.บถ. มท 0809.6/ว1093 30 มิ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1092 30 มิ.ย. 2557
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/335 30 มิ.ย. 2557
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1085 30 มิ.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1091 [รายชื่อ] 30 มิ.ย. 2557
ขอความร่วมมือคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1086 30 มิ.ย. 2557
สำรวจข้อมูลเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1090 30 มิ.ย. 2557
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1672 30 มิ.ย. 2557
ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว9 30 มิ.ย. 2557
ขอเลื่อนกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานการคัดเลือก อปท.เข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1079 27 มิ.ย. 2557
แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สน.คท. มท 0808.2/ว1068 27 มิ.ย. 2557
อัตราราคางานต่อหน่วย กค. มท 0803/ว1069 [เอกสารแนบ] 27 มิ.ย. 2557
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55 27 มิ.ย. 2557
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1055 26 มิ.ย. 2557
การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว17 26 มิ.ย. 2557
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [486]