การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว5347 20 ก.ย. 2559
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เฉพาะงบลงทุน) มท 0815.3/ว1878 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ก.ย. 2559
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ศส. มท 0806.3/ว1866 20 ก.ย. 2559
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กม. มท 0804.3/ว1864 20 ก.ย. 2559
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) รายบุคคล มท 0815.4/ว1865 20 ก.ย. 2559
บัญชีรายชื่อข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว1867 [รายชื่อ] 19 ก.ย. 2559
การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ สน.บถ. มท 0809.3/ว9 19 ก.ย. 2559
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1863 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 19 ก.ย. 2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1856 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ก.ย. 2559
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.3/ว8 19 ก.ย. 2559
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1845 19 ก.ย. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/11590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ก.ย. 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก (Infographic) ไอโอดีน กพส. มท 0810.5/ว1846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ก.ย. 2559
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1828 19 ก.ย. 2559
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1838 16 ก.ย. 2559
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.4/ว1833 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 16 ก.ย. 2559
ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ สน.คท. มท 0808.2/ว1814 16 ก.ย. 2559
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1837 16 ก.ย. 2559
ขอให้รายงานการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว103 [เอกสารแนบ] 16 ก.ย. 2559
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1831 16 ก.ย. 2559
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [644]