การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย พร้อมทั้งกำหนดจำนวนเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558) ในหัวข้อ (พลังชุมชุนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว309 [เอกสารแนบ] 12 ก.พ. 2558
แจ้งรายละเอียดโครงการประกวดแผนการสอน (ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ) ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพิ่มเติม สน.กศ. มท 0893.2/ว290 12 ก.พ. 2558
การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย ด่วน กค. มท 0803/ว305 [ว123] [ว373] [ว2391] 12 ก.พ. 2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว307 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.พ. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2454-2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.พ. 2558
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง กจ. มท 0802.3/ว 294 11 ก.พ. 2558
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน กรมการปกครอง กจ. มท 0802.3/ว 293 11 ก.พ. 2558
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมการปกครอง กจ. มท 0802.3/ว 292 11 ก.พ. 2558
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กรมการปกครอง กจ. มท 0802.3/ว 291 11 ก.พ. 2558
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้อาเซียนกูรู (Learning Package) สน.พส. มท 0810.4/ว284 11 ก.พ. 2558
เร่งรัดการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ค้างจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว287 11 ก.พ. 2558
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับการถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว286 11 ก.พ. 2558
คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก. 1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก. 1495-2541 : เก้าอี้เรียน สน.คท. มท 0808.2/ว273 11 ก.พ. 2558
การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว897 10 ก.พ. 2558
ขอความร่วมมือรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขสำหรับจัดทำโครงการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2557-2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว274 10 ก.พ. 2558
การสำรวจข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 สน.พร. มท 0890.4/ว280 10 ก.พ. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคใต้ สน.กศ. มท 0893.2/ว256 10 ก.พ. 2558
เปลี่ยนแปลงการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว279 10 ก.พ. 2558
ให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนที่เป็นประเภทงบลงทุน ตามแบบฟอร์ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2876 [แบบฟอร์ม] 10 ก.พ. 2558
เลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว261 9 ก.พ. 2558
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [531]