ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง ด่วน กค. มท 0803/ว262 24 ก.พ. 2557
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว263 24 ก.พ. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม) สน.สส. มท 0891.3/ว258 21 ก.พ. 2557
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท0809.9/ว3 [รายชื่อ] 21 ก.พ. 2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว256 21 ก.พ. 2557
โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว251 21 ก.พ. 2557
ขอส่งข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สน.สส. มท 0891.4/ว249 20 ก.พ. 2557
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว18 [รายชื่อรุ่นที่ 2] [รายชื่อรุ่นที่ 3] 20 ก.พ. 2557
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณุสขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม-กันยายน 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว247 20 ก.พ. 2557
เพิ่มรุ่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว246 19 ก.พ. 2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว242 19 ก.พ. 2557
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว0386 19 ก.พ. 2557
ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม) สน.สส. มท 0891.3/ว243 19 ก.พ. 2557
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว228 18 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.9/ว2 18 ก.พ. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 3-6 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว236 18 ก.พ. 2557
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว220 18 ก.พ. 2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว225 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ก.พ. 2557
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว229 17 ก.พ. 2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว224 17 ก.พ. 2557
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [465]