การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 18 สพบ. มท 0807.4/ว1450 14 ก.ค. 2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 19 สพบ. มท 0807.4/ว1451 14 ก.ค. 2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 20 สพบ. มท 0807.4/ว1452 14 ก.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สพบ. มท 0807.3/ว1413 14 ก.ค. 2558
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1489 14 ก.ค. 2558
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สน.พส. มท 0810.5/ว1377 14 ก.ค. 2558
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0803/ว1482 14 ก.ค. 2558
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว1480 14 ก.ค. 2558
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1474 14 ก.ค. 2558
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/300 13 ก.ค. 2558
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ กจ. 13 ก.ค. 2558
แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1479 13 ก.ค. 2558
การจัดทำข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1478 [เอกสารแนบ] 13 ก.ค. 2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) สน.บถ. มท 0809.5/ว29 13 ก.ค. 2558
การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน สน.พส. มท 0810.5/ว1476 13 ก.ค. 2558
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและเป็นการประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1477 13 ก.ค. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2558
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Community Based Disaster Risk Management (B) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1471 13 ก.ค. 2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กค. มท 0803/ว1472 13 ก.ค. 2558
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว10756 13 ก.ค. 2558
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [561]