การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ 6-9) สน.บถ. มท 0809.9/ว6 10 มี.ค. 2558
การกำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 8/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.9/ว5 10 มี.ค. 2558
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว4 10 มี.ค. 2558
รายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2558 แก่โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว504 10 มี.ค. 2558
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว498 10 มี.ค. 2558
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว6 10 มี.ค. 2558
การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว495 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1438 10 มี.ค. 2558
การเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว467 9 มี.ค. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (20,680.79 ล้านบาท) สน.คท. มท 0808.2/3837-3912 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 มี.ค. 2558
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 และแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว466 9 มี.ค. 2558
การจัดเก็บข้อมูลแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว489 9 มี.ค. 2558
แก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว493 9 มี.ค. 2558
การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว3932 9 มี.ค. 2558
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว487 9 มี.ค. 2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว469 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 มี.ค. 2558
การโอนจัดรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/3561-3623 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 มี.ค. 2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว456 9 มี.ค. 2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 11 สน.กศ. มท 0893.4/ว460 6 มี.ค. 2558
การแก้ไขหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว457 6 มี.ค. 2558
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [535]