การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว25 10 มี.ค. 2559
ขอทราบจำนวนอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว493 10 มี.ค. 2559
การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว477 10 มี.ค. 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว468 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 มี.ค. 2559
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว490 9 มี.ค. 2559
แก้ไขข้อความใน (โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข) สน.สส. มท 0891.4/ว488 9 มี.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว484 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4] [เอกสารแนบ 5] 9 มี.ค. 2559
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว487 9 มี.ค. 2559
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว413 9 มี.ค. 2559
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว485 9 มี.ค. 2559
ผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว467 8 มี.ค. 2559
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว476 8 มี.ค. 2559
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กค. มท 0803/ว483 8 มี.ค. 2559
กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว475 8 มี.ค. 2559
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว565 8 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ศส. มท 0806/ว17 [บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 4] [บัญชีรายชื่อฯ รุ่น 5] 7 มี.ค. 2559
ประกาศ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) สน.บถ. มท 0809.3/ว468 7 มี.ค. 2559
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 7 มี.ค. 2559
การฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย" ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว456 4 มี.ค. 2559
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/104 4 มี.ค. 2559
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [608]