คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย สน.สส. มท 0891.3/ว1523 8 ก.ย. 2557
การกำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว27 5 ก.ย. 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว1513 5 ก.ย. 2557
วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขาย และ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับใน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1518 5 ก.ย. 2557
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1515 5 ก.ย. 2557
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1453 5 ก.ย. 2557
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1511 4 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 37 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1508 4 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 36 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1507 4 ก.ย. 2557
เงินค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1499 4 ก.ย. 2557
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1498 4 ก.ย. 2557
เงินค่าเช่าบ้านครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1495 4 ก.ย. 2557
การรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1494 4 ก.ย. 2557
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1509 4 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1510 4 ก.ย. 2557
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.ย. 2557
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2650 [เอกสารแนบ] 4 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1497 3 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1496 3 ก.ย. 2557
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ (บัญชียังไม่หมดอายุ) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1473 [รายชื่อ] 3 ก.ย. 2557
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [499]