สำรวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พส. มท 0810.5/ว1728 19 ส.ค. 2558
การนำหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว4699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ส.ค. 2558
กำหนดการทดสอบการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1726 19 ส.ค. 2558
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1725 18 ส.ค. 2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1723 [รายชื่อ] 18 ส.ค. 2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1708 [รายชื่อ] 18 ส.ค. 2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1707 [รายชื่อ] 18 ส.ค. 2558
ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ส.ค. 2558
การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว4644 17 ส.ค. 2558
ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์การเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4610 17 ส.ค. 2558
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว41,ว40 17 ส.ค. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1705 17 ส.ค. 2558
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1709 17 ส.ค. 2558
ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1704 17 ส.ค. 2558
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.5/ว16669 14 ส.ค. 2558
ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1703 14 ส.ค. 2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรกาดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/รองนายก อปท.) พ.ศ.2558 รุ่นที่ 2/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1701 14 ส.ค. 2558
การแถลงข่าวและพิธีส่งมอบภารกิจหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. ด่วนที่สุด มท 0804.5/ว1697 14 ส.ค. 2558
การฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยมือและระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี2558 สน.คท. มท 0808.4/ว1698 14 ส.ค. 2558
การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1686 13 ส.ค. 2558
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [568]