ข้อหารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งครู ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว1 16 ม.ค. 2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว80 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 ม.ค. 2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 7 สน.กศ. มท 0893.4/ว94 16 ม.ค. 2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 ม.ค. 2558
หารือกรณีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/883 15 ม.ค. 2558
การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว89 15 ม.ค. 2558
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว88 15 ม.ค. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/784-793 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ม.ค. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว730-783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ม.ค. 2558
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว90 15 ม.ค. 2558
เร่งรัดการรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว85 15 ม.ค. 2558
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน PowerPoint Templates ศส. มท 0806/ว3 14 ม.ค. 2558
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว1 14 ม.ค. 2558
โครงการอบรมหลักสูตร ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว (หลักสูตรเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท0892.2/ว74 13 ม.ค. 2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว76 13 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 และ 36 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว72 13 ม.ค. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/381-456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ม.ค. 2558
โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....(สำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว71 13 ม.ค. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/522,540,547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ม.ค. 2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/505-521,523-539,541-546,548-554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ม.ค. 2558
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [525]