แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2684 17 พ.ค. 2559
สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.1/ว920 [แบบสำรวจ] [กระบี่-บึงกาฬ] [บุรีรัมย์-สกลนคร] [สงขลา-อุบลราชธานี] 16 พ.ค. 2559
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม สน.พส. มท 0810.5/ว934 16 พ.ค. 2559
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว9 16 พ.ค. 2559
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว6536 16 พ.ค. 2559
การกำหนดรหัสด้วยพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด่วนที่สุด สล. 13 พ.ค. 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว929 [แบบตอบรับโครงการ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [กลุ่มเป้าหมายโครงการ] [คำอธิบายการกรอก] [ตารางอบรม] 13 พ.ค. 2559
โครงการค่ายพุทธบุตร กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาในศตวรรษที่ 22 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว932 13 พ.ค. 2559
การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 พ.ค. 2559
แจ้งมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการแก้ไขคำผิด คำแนะนำและแนวทางปรับแก้มาตรฐานทั่วไปในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.6/ว33 13 พ.ค. 2559
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว926 13 พ.ค. 2559
เร่งรัดดำเนินการรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว923 13 พ.ค. 2559
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขนะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว922 12 พ.ค. 2559
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว2551 12 พ.ค. 2559
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว917 12 พ.ค. 2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2559 สน.คท. 12 พ.ค. 2559
ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายสัปดาห์ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด่วนที่สุด ศส. มท 0806/6472 11 พ.ค. 2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เดือนพฤษภาคม 2559) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนพฤษภาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/6335-6410 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 พ.ค. 2559
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว905 11 พ.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว904 10 พ.ค. 2559
<< หน้าแรก... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ....หน้าสุดท้าย >> [618]